Gemeente, gebouwen en de krant
door Job de
Bruijn

Gebouwen
Ik lees van alles in de krant, maar als gemeentelid hoor ik weinig, zei iemand.
De steigers rond de Johanneskerk roepen vragen op: wat gebeurt er allemaal.
Wat gaat het allemaal wel niet kosten. Verder hoor je ook: moeten we daar als gemeente niet over beslissen of ligt alles al vast.

Een paar opmerkingen.

Ruïne?
We hebben twee kerkgebouwen. Die moeten we zien te onderhouden.
Er is in de afgelopen tien jaar veel gebeurd in en rond de Ontmoetingskerk:
Er is veel verbeterd: nieuwe bestrating naast de kerk, nieuwe verwarming, vaatwasser, geluidsinstallatie, stoelen, vloerbedekking, gordijnen en regenpijpen en ga zo maar door.
De Ontmoetingskerk staat er, gelukkig!, behoorlijk stevig bij.
Aan de Johanneskerk is in de afgelopen tien jaar minder gedaan. De staat van het gebouw is zeer zorgelijk. Om te voorkomen dat we binnenkort van een Johannesruïne gaan spreken is onderhoud nodig. Dat kost geld. Meer dan ons soms lief is.

Gebouwencommissie en Stichting vrienden
We hebben als kerkenraad een Commissie Gebouwen in het leven geroepen.
Vanuit die commissie is het voorstel gekomen om een Stichting Vrienden Johanneskerk op te richten. Het doel: sponsors te werven voor het jubileum en voor het kerkgebouw.
Voorzitter van het bestuur van de stichting is burgemeester Nanning Mol
We zijn blij met deze stichting waarin mensen van binnen en buiten de kerk met elkaar samenwerken. Dat strookt met wat het beleidsplan van onze kerkelijke gemeente beoogt: we willen een kerk zijn die open staat naar de samenleving.
De stichting is voortvarend aan het werk gegaan.

Onderhoud buitenkant, aanpassing binnenkant
Het exterieur van de kerk wordt aangepakt. Zoals u misschien weet is de toren van de burgerlijke gemeente en het kerkgebouw van de Protestantse Gemeente.
Naast de buitenkant willen we het interieur van de kerk op sobere wijze aanpassen. We willen de kerk ook geschikt maken voor lezingen, concerten, exposities, enzovoorts.
Maar de kerk moet wel kerk blijven.
Wat betreft het interieur: nieuwe vloer, nieuwe verwarming en stoelen in plaats van de huidige banken. Daarnaast voorzieningen in de keuken. Een vaatwasser bijvoorbeeld kan het werk van vrijwilligers verlichten.
De aanpassingen aan het interieur van de Johanneskerk zijn te vergelijken met wat er in de afgelopen ten jaar in en rond de Ontmoetingskerk is gebeurd.

Kosten
Wie zal het betalen?
De kerkelijke gemeente heeft in de loop van jaren giften ontvangen.
Dat is gelabeld geld. Toen Elbert Roest afscheid nam, heeft hij geld bij zijn afscheid gedoneerd aan de Johanneskerk. Naast giften zijn er subsidies van allerlei instellingen. Verder heeft de kerk jaarlijks reserveringen gedaan, voor beide kerkgebouwen.
Alles bij elkaar opgeteld is er vanuit de kerkelijke gemeente ongeveer een ton beschikbaar voor wat er in en rond de Johanneskerk gebeurt.
De kosten zullen hoger zijn.
De Stichting Vrienden heeft aangegeven niet alleen te hopen, maar ook te verwachten dat er 7 ton binnen zal komen. Bij elkaar opgeteld moet dit voldoende zijn voor de huidige plannen. 8 ton lijkt een hoog bedrag. Wie wel eens een uitbouw aan zijn huis heeft gemaakt weet hoe snel kosten kunnen oplopen.

Krant en gemeente
Het is goed dat een kerk naar buiten treedt en ook in de kranten voorkomt. Het is niet goed als gemeenteleden gaan denken: het gaat buiten ons om.
We willen als kerkenraad bereikbaar zijn.
We hadden het plan om op 29 maart een informatieve gemeentebijeenkomst te houden.
Daarna zouden we later in het jaar nog een gemeentevergadering houden.
Het is er allemaal niet van gekomen. We verkeren in onzekerheid wanneer we wel bij elkaar kunnen komen.
Zodra het kan zullen we u bijeenroepen. En tot die tijd: Hebt u vragen of opmerkingen: u kunt een brief schrijven, u kunt bellen. Daarnaast gaan we ook de mogelijkheid scheppen om via internet vragen te stellen en antwoorden te krijgen.

Gebouwencommissie, advies
In haar rapport Zomaar een dak boven wat hoofden  zegt de gebouwencommissie:
we kunnen in de toekomst één kerkgebouw onderhouden. Hun advies is de Johanneskerk. De kerkenraad heeft het advies besproken en geconcludeerd dat er eerst nader onderzoek moet komen of er bij de Johanneskerk ruimte is voor aanbouw van een of meer zalen naast de kerkzaal.
Pas als die duidelijkheid er is, kun je goed vergelijken.
De gebouwencommissie heeft toegezegd nader onderzoek te doen.

Besluiten
Er is nog niets besloten, er ligt niets vast. Een kerkenraad kan in dezen niets alleen beslissen. Zodra het mogelijk is, roepen we de gemeente bij elkaar. Dan is er ruimte voor hoor en wederhoor. Dan kunnen we met elkaar delen wat we verstandig vinden en wat er moet gebeuren. Over de toekomst van gebouwen neem je als kerkelijke gemeente samen besluiten.

Weggegooid geld?
Is het niet weggegooid geld, wat we nu investeren in de Johanneskerk?
We vinden van niet. De investeringen zijn vergelijkbaar me wat in de Ontmoetingskerk is geïnvesteerd. En daarnaast: een kerk met een aangepast interieur en met een verbeterde keuken is voor verhuur veel aantrekkelijker. De mogelijkheden om opbrengsten te genereren worden groter.

Lange termijn, kortere termijn
We hebben niet alle, maar wel voldoende tijd.
De inzet van de kerkenraad is om op de kortere termijn zoveel mogelijk kosten voor de kerk te beperken. De Stichting Vrienden is ook wat dat betreft meer dan welkom. We blijven zo lang als mogelijk is eigenaar van twee gebouwen.
Als we de kosten nu reduceren kunnen we rustig naar een wijs besluit toeleven.
Dat besluit kan sporen met wat de gebouwencommissie voorstelt. Of niet.
Dat is aan ons samen, als kerkelijke gemeente 

Job de Bruijn


(zie voor een toelichting op het in de krant verschenen bericht over het diaconaal woonproject ‘uit de diaconie’ van deze maand (red.)

LAATSTE VIER BERICHTEN