Uit de diaconie

Er wordt bekeken hoe de diaconie vorm kan geven aan de viering van het 500-jarig bestaan van de Johanneskerk in 2021. Er zijn plannen voor het plaatsen van bankjes rond de kerk en daar regelmatig mensen te ontvangen en te voorzien van een versnapering. Ook wordt gekeken of we een gezamenlijke maaltijd voor mensen kunnen organiseren die het verdienen, zoals cliënten van de voedselbank.
Na acht jaar voorzitterschap van de diaconie draagt Annelies Verhoef het stokje over aan Ruud Ham. Zij blijft wel lid van de diaconie.
Sinds 12 april is bijdragen aan de collectes op afstand mogelijk geworden dankzij de implementatie van de Givt app. Klik hier voor alle bijzonderheden.
Door de corona crisis is het samenkomen met een te grote groep onwenselijk. Wij zijn dan ook over gegaan tot vergaderen vanuit huis met een beeldverbinding.
Het diaconale woonproject waar al een paar jaar aan gewerkt wordt krijgt steeds meer vorm. In Laarder Courant de BEL van 16 april is e.a. uit de doeken gedaan. De trekkers van dit ambitieuze project zijn Bert Harenberg en Jan van Hamond.

Diaconaal woonproject
De diaconie is in het najaar van 2018 een onderzoek gestart naar de mogelijkheid tot het realiseren van huurwoningen voor oudere alleenstaande minder draagkrachtigen die in Laren en Eemnes wonen. Vanuit de kerkenraad was namelijk de vraag geuit of de diaconie niet wat zichtbaarder kon worden, zoals dat in het verleden ook het geval was met o.a. ziekenhuizen en bejaardentehuizen. Uit de gesprekken die Bert Harenberg en Jan van Hamond namens de diaconie met verschillende deskundigen (Regio Gooi en Vechtstreek, woningcorporatie Het Gooi eo en Vivium) voerden  is gebleken dat er grote behoefte aan dit soort woningen bestaat. Een obstakel vormt de grond waarop kan worden gebouwd. De woningen zouden op “rollatorafstand” van het centrum moeten komen. De grond moet betaalbaar zijn om er sociale huurwoningen neer te zetten. Verder moeten de omwonenden niet teveel bezwaar maken. Het vormt daarom een enorme uitdaging die grond te vinden. De gemeente Laren bleek bereid actief mee te werken. Een eerste stuk gemeentelijke  grond bleek te klein te zijn. Een tweede stuk aan de Eemnesserweg, tegenover de Binckhorst St. Jan wordt nu onderzocht. Het Gooi eo heeft inmiddels schetsen gemaakt hoe het plan eruit zou kunnen zien. Zij hebben aangegeven dat zij eventueel bereid zijn het project te financieren. De diaconie gaat niet zelf dit project realiseren. De bedoeling is dat er een stichting wordt opgericht, waarin de diaconie wel vertegenwoordigd is, maar ook maatschappelijke organisaties. Hoewel Bert en Jan al een hele tijd bezig zijn en daarbij dankbaar worden geadviseerd door ervaren gemeenteleden is er nog een lange weg te gaan. Er bestaat is bijvoorbeeld nog helemaal geen zekerheid over het beoogde stuk grond. Toch is de diaconie blij met de steun die ze voor het initiatief krijgt zoals vanuit onze gemeente als uit de politiek. Van belang is dat het project breed wordt gedragen. Ook in Eemnes is de diaconie aan het rondkijken, maar daar zijn nog geen resultaten geboekt.

Ruud Ham

LAATSTE VIER BERICHTEN