Vanuit de kerkenraad

De kerkenraad heeft in januari vergaderd met 3 predikanten in haar midden, een uitzonderlijke situatie. Ondanks dat ze nog vakantie had, was ds. Benedikte Bos naar de vergadering gekomen, die plaatsvond vlak na haar intrededienst. Maar ook onze beide ambulant predikanten ds. Gert Landman en ds. Bram-Willem Aarnoutse waren aanwezig. Van de laatste twee predikanten hebben we inmiddels afscheid genomen. In de vergadering van de kerkenraad zijn beide predikanten hartelijk bedankt voor hun werkzaamheden in Laren en Eemnes. Het was fijn dat beiden hun taken hebben kunnen doen tot aan het moment dat ds. Benedikte Bos aan de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes verbonden werd. Gert Landman is vooral in Laren actief geweest voor pastorale zaken en Bram-Willem Aarnoutse had Eemnes als werkterrein. Ze bezochten gemeenteleden, leidden de gespreksgroepen voor 75+groepen, kwamen naar de middagen die door het kerstcomité georganiseerd werden en hebben beiden ook uitvaarten geleid. Kortom, bijna alle werkzaamheden die op het pad van een predikant komen, werden door hen uitgevoerd. Zowel ds. Landman als ds. Aarnoutse hebben aangegeven dat ze bereid zijn als gastpredikant te willen invallen, dus werd het geen ‘vaarwel’, maar een ‘tot ziens’.
Verder is de begroting 2024 van het College van Kerkrentmeesters door de kerkenraad vastgesteld. Enerzijds een formaliteit, want ook de landelijke organisatie kijkt mee, anderzijds is er toch weer veel werk verricht door het CvK om de begroting op te stellen.
Natuurlijk is ook het gemeenteberaad van zondag 3 december 2023 geëvalueerd. Het was volgens ons een goed samenzijn, waarbij zeker ook kritische kanttekeningen zijn geplaatst die de kerkenraad ter harte neemt. Het verslag van het gemeenteberaad is voor gemeenteleden opvraagbaar bij de scriba. Momenteel is er nog een onderzoek gaande naar de mogelijkheid van verduurzaming en renovatie van de Ontmoetingskerk. De commissie Gebouwen heeft in samenspraak met de kerkenraad besloten om een extern bureau opdracht te geven om dit te onderzoeken, mede naar aanleiding van vragen van gemeenteleden. De conclusie van dit bureau wordt vanzelfsprekend meegenomen in onze besluitvorming. Afgesproken is dat we nu alle informatie en meningen over de gebouwen verzamelen en bestuderen, zodat we in maart hopelijk een besluit kunnen nemen met welk gebouw we in de toekomst verder gaan. Ook als er een besluit ligt, zal er nog veel geregeld moeten worden. Sluiting van de Ontmoetingskerk is voorlopig nog niet aan de orde en de kerkenraad zal de gemeente zeker blijven informeren.
Inmiddels zijn we in de Veertigdagentijd aangekomen. Wederom is er een prachtige 40-dagenkalender verschenen. Fijn dat er elk jaar weer mensen bereid zijn om deze waardevolle traditie in ere te houden. Je merkt dat veel gemeenteleden dit waarderen, omdat er tijdens diverse vergaderingen teksten uit deze en eerdere kalenders gebruikt worden voor een opening of sluiting. Ook worden de kalenders vaak cadeau gedaan aan familie en vrienden. Veel dank dus aan de makers van deze kalender.
Namens de kerkenraad wens ik u een mooie tijd toe op weg naar het feest van Pasen.
Betty van Dillen