Uit de diaconie

Voor het eerst dit jaar hebben we weer fysiek vergaderd in de bovenzaal.
Vanuit de kascontrolecommissie is het advies gekomen om de diaconie en het werk dat zij doet  zichtbaarder te maken. We hebben gesproken over een eigen website en het regelmatig versturen van een digitale nieuwsbrief. Afgesproken is om het idee van de nieuwsbrief verder uit te werken.
Met het volgende nummer van Onderweg zal de jaarlijkse brief van het verjaardags- en bloemenfonds worden meegestuurd. 
Helaas is de persoon die jaarlijks een flink bedrag schonk aan dit fonds overleden. Dat zal node worden gemist, want net als de collectes lopen ook de bijdragen voor dit belangrijke doel terug.
Vanuit de diaconie zal rond Pinksteren een attentie worden bezorgd bij een aantal eenzame gemeenteleden. 
Het CCBB  heeft meegedeeld geen opmerkingen over de begroting 2021 en de jaarrekening 2020 te hebben. We blij met deze mededeling.
Een tweetal hulpvragen zijn positief beoordeeld. Er wordt een lening en een gift verstrekt.
D66 heeft in de gemeenteraad van Laren een motie ten gunste van het diaconale woonproject ingediend. Larens Behoud, Groen Laren en D66 stemden voor de door wethouder Stam ontraden motie en de VVD, Liberaal Laren en het CDA tegen, waarmee  met één stem verschil werd afgewezen. Toch wordt de uitslag als niet-ongunstig voor het project gezien. De ambtelijke voorbereiding om het project in de gemeenteraad in te dienen loopt volop. 
Er hebben na een oproep daartoe in Onderweg zich inmiddels 3 personen gemeld om als bewoner te worden ingeschreven. U kunt zich nog als belangstellende melden bij Bert Harenberg tel. 035 538 96 08.
We zijn er nog niet in geslaagd een vervanger te vinden voor de functie van secretaris voor de Stichting Schuldhulpmaatje in Eemnes. De taak van de secretaris is zwaarder dan gedacht. Wellicht zullen de taken over meerdere mensen worden verdeeld. Ook wordt de mogelijkheid bekeken of er misschien iemand van buiten onze kerk kan worden gevonden.

Ruud Ham
voorzitter diaconie

LAATSTE VIER BERICHTEN