Nieuwsbrief

Circa drie keer per jaar verschijnt de nieuwsbrief van de diaconie met een overzicht van doelen en werkzaamheden. U kunt zich aanmelden via:

Diaconie

Lid zijn van een geloofsgemeenschap brengt  verantwoordelijkheid met zich mee. We houden van aanpakken; we willen iets betekenen voor onze medemens. Hoe kan dat beter dan vanuit het geloof in de God die liefde is. Het college van Diakenen, dat wordt gevormd door diakenen en diaconale medewerkers, voert deze missie binnen de gemeente uit.

De diakenen en diaconale medewerkers verzorgen het Heilig Avondmaal dat meestal één maal per maand in de eredienst wordt gevierd. Andere diaconale taken zijn onder andere:
Voorlichting over en inzameling van bijdragen voor binnen- en buitenlandse diaconale en missionaire doelen, vaak in samenwerking met de landelijke kerkelijke organisatie ‘Kerk in Actie’, hulpverlening bij noodgevallen of daar waar andere instanties tekort schieten en inzameling van goederen voor o.a. de Voedselbank en dak- en thuislozen.

Bankrekening Diaconie: NL47 RABO 0334 9022 82 t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Bankrekening Verjaardagsfonds: NL57 RABO 0315 9086 29 tnv. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Uw giften zijn onder voorwaarden geheel aftrekbaar van de belasting. Klik hier voor alle informatie.

Interkerkelijke Veertigdagenactie

De diaconie participeert in deze actie, die elk jaar in de veertigdagentijd voor Pasen wordt gehouden. De aandacht wordt gericht op speciale werelddiaconale projecten, waarvoor de gezamenlijke kerken zich inzetten.

Commissie ZWO

De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) behartigt voornamelijk het buitenlandse diaconaat.

Voorzitter: mw M.I. de Jager-Zwollo

Bankrekening Zending: NL47 RABO 0334 9022 82 met de aanhef Prot. Gemeente Laren – Eemnes

ANBI

(zie ook de ANBI+ pagina)
ANBI informatie – Diaconie Protestantse Gemeente Laren – Eemnes  

Afkorting: Diaconie
Adres: Postbus 479 – 1250 AL Laren NH

Doelstelling

De diaconie helpt de medemens in nood. De medemens hoeft geen gelovige te zijn om hulp te ontvangen. Voor de diaconie is iedereen gelijk.

Organisatie

1.    De diaconie bestaat uit diakenen en diaconale medewerkers.
2.    De diakenen worden beroepen door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Laren Eemnes (kerkenraad).

3.    De diakenen zijn ambtsdragers namens de kerkenraad.
4.    Diakenen leggen een eed af ten overstaan van de Protestantse Gemeente Laren Eemnes (gemeente).
5.    Diakenen worden beroepen voor een periode van telkens 4 jaar.
6.    Diaconale medewerkers worden aangezocht door de diaconie.
7.    Diaconale medewerkers zijn lid van de gemeente.
8.    Diaconale medewerkers worden door de diaconie aangesteld voor telkens 4 jaar.
9.    De diaconie kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
10. De diaconie vergadert 10 keer per jaar.
11. De vergaderingen van de diaconie kunnen, na vooraankondiging door leden van de gemeente worden bijgewoond, voor zover er geen persoonlijke zaken aan de orde komen.
12. De vergaderingen worden genotuleerd.
13. De notulen zijn openbaar, tenzij deze persoonlijke gegevens bevatten.
14. De diaconie verzorgt de heilige maaltijd van de Heer.
Het tijdstip, de frequentie en de vorm hiervan worden door de kerkenraad vastgesteld.

Samenstelling

De samenstelling van de diaconie per 1 maart 2024 is:
Ruud Ham (diaken/voorzitter)
Bert Harenberg (diaken/secretaris)
Jan van Hamond (diaconaal medewerker/penningmeester)
Annelies Verhoef (diaken)Rieke Swaan (diaconaal medewerker)
Bea Vosman (diaken)
Annette Haasnoot (diaconaal medewerker)
Ineke Yska (diaconaal medewerker)
Paula van Hamond (diaken)

Beloning bestuurders

Leden van de diaconie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de diaconie.