Diaconie

Lid zijn van een geloofsgemeenschap brengt  verantwoordelijkheid met zich mee. We houden van aanpakken; we willen iets betekenen voor onze medemens. Hoe kan dat beter dan vanuit het geloof in de God die liefde is. Het college van Diakenen, dat wordt gevormd door diakenen en diaconale medewerkers, voert deze missie binnen de gemeente uit.

De diakenen en diaconale medewerkers verzorgen het Heilig Avondmaal dat meestal éénmaal per maand in de eredienst wordt gevierd. Andere diaconale taken zijn onder andere:
Voorlichting over en inzameling van bijdragen voor binnen- en buitenlandse diaconale en missionaire doelen, vaak in samenwerking met de landelijke kerkelijke organisatie ‘Kerk in Actie’, hulpverlening bij noodgevallen of daar waar andere instanties tekort schieten en inzameling van goederen voor o.a. de Voedselbank en dak- en thuislozen.

Bankrekening Diaconie: NL47 RABO 0334 9022 82 t.n.v. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Bankrekening Verjaardagsfonds: NL57 RABO 0315 9086 29 tnv. Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

Uw giften zijn onder voorwaarden geheel aftrekbaar van de belasting. Klik hier voor alle informatie.

Interkerkelijke Veertigdagenactie

De diaconie participeert in deze actie, die elk jaar in de veertigdagentijd voor Pasen wordt gehouden. De aandacht wordt gericht op speciale werelddiaconale projecten, waarvoor de gezamenlijke kerken zich inzetten.

Commissie ZWO

De commissie Zending, Werelddiaconaat en Ontwikkelingssamenwerking (ZWO) behartigt voornamelijk het buitenlandse diaconaat.

Voorzitter: mw M.I. de Jager-Zwollo

Bankrekening Zending: NL47 RABO 0334 9022 82 met de aanhef Prot. Gemeente Laren – Eemnes

ANBI

(zie ook de ANBI+ pagina)
ANBI informatie – Diaconie Protestantse Gemeente Laren – Eemnes  

Afkorting: Diaconie
Adres: Postbus 479 – 1250 AL Laren NH

Doelstelling

De diaconie helpt de medemens in nood. De medemens hoeft geen gelovige te zijn om hulp te ontvangen. Voor de diaconie is iedereen gelijk.

Organisatie

1.    De diaconie bestaat uit diakenen en diaconale medewerkers.
2.    De diakenen worden beroepen door de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Laren Eemnes (kerkenraad).

3.    De diakenen zijn ambtsdragers namens de kerkenraad.
4.    Diakenen leggen een eed af ten overstaan van de Protestantse Gemeente Laren Eemnes (gemeente).
5.    Diakenen worden beroepen voor een periode van telkens 4 jaar.
6.    Diaconale medewerkers worden aangezocht door de diaconie.
7.    Diaconale medewerkers zijn lid van de gemeente.
8.    Diaconale medewerkers worden door de diaconie aangesteld voor telkens 4 jaar.
9.    De diaconie kiest uit haar midden een voorzitter, een secretaris en een penningmeester.
10. De diaconie vergadert 10 keer per jaar.
11. De vergaderingen van de diaconie kunnen, na vooraankondiging door leden van de gemeente worden bijgewoond, voor zover er geen persoonlijke zaken aan de orde komen.
12. De vergaderingen worden genotuleerd.
13. De notulen zijn openbaar, tenzij deze persoonlijke gegevens bevatten.
14. De diaconie verzorgt de heilige maaltijd van de Heer.
Het tijdstip, de frequentie en de vorm hiervan worden door de kerkenraad vastgesteld.

Samenstelling

De samenstelling van de diaconie per 1 mei 2020 is:
Ruud Ham (diaconaal medewerker en voorzitter)
Bert Harenberg (diaconaal medewerker en secretaris)
Jan van Hamond (diaconaal medewerker en penningmeester)
Annelies Verhoef (diaken)
Rieke Swaan (diaconaal medewerker)
Bea Vosman (diaken)
Annet Haasnoot (diaconaal medewerker)
Edward van Aardenne (diaconaal medewerker)

Beloning bestuurders

Leden van de diaconie ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden voor de diaconie.

Hoofdlijnen van het beleidsplan

1.    Jaarlijks maakt  de diaconie een begroting voor het komende kalenderjaar; hierin geeft de diaconie praktische betekenis aan het beleid.
2.    De begroting wordt ter goedkeuring aan de kerkenraad van de Protestantse Gemeente Laren Eemnes voorgelegd en na goedkeuring door de diaconie uitgevoerd.
3.    De begroting is gebaseerd op het jaarlijkse collecten rooster. Dit rooster stelt de diaconie vast.
4.    Het collecten rooster geeft een opsomming van te houden collectes tijdens de zondagsdiensten van de Protestantse Gemeente Laren Eemnes.
5.    Het collecten rooster wordt op de website van de gemeente geplaatst.
6.    In de publicatie ‘Onderweg’ van de gemeente wordt in de periode, voorafgaand aan de betreffende collectes, een beschrijving van de collecten doelen gegeven.
7.    De collectes worden ook genoemd in de Zondagsbrief van elke zondagsdienst en bovendien tijdens de dienst geprojecteerd.
8.    In voorkomende gevallen wordt een collecte door een lid van de diaconie of een betrokkene bij het project tijdens de dienst toegelicht.
9.    Het collecten rooster bevat de volgende soorten collectes:
–  Eigen middelen voor de diaconie
–  Inzameling voor specifieke projecten in Nederland
–  Inzameling voor specifieke projecten in het buitenland
10. De collectes tijdens de zondagsdienst worden ingezameld met collectezakken. Na afloop van de dienst telt de collectant, lid van de diaconie, de opbrengst en legt deze vast in een collectebriefje. Een tweede persoon, niet lid van de diaconie, maar aangewezen door het college van kerkrentmeesters (CvK) van de gemeente, controleert de opgave in het collectebriefje.
11. De penningmeester van de diaconie ontvangt van de collectant de collecte-opbrengst met het collectebriefje.
12. De penningmeester legt de collecte-opbrengst in de boekhouding vast en stort de contanten op de bankrekening van de diaconie bij de bank af.
13. De collecte-opbrengst bevat naast contanten ook collectebonnen, die door het CVK worden uitgegeven. Bij overdracht van de collectebonnen aan het CVK wordt de tegenwaarde in geld aan de diaconie uitgekeerd.
14. Naast de collecten ontvangt de diaconie de volgende middelen:
–  Specifieke inzamelingsacties; te noemen is de actie wijnverkoop
–  Rente op uitstaande banktegoeden
–  Rente op leningen aan sociale projecten
–  Dividenden op sociale deelnemingen, in het bijzonder Oiko credit.
–  Zendingsbus en -bankrekening
15. De diaconie ontvangt regelmatig  materiële hulpvragen uit de regio. Als deze hulpvragen door de diaconie worden gehonoreerd, worden deze betaald vanuit de eigen middelen van de diaconie.
16. Bij de beoordeling van de hulpvragen vanuit de regio gelden de volgende aspecten:
–  Volstrekte discretie: alleen de voorzitter van de diaconie, de penningmeester van de diaconie en de diaconale contactpersoon kennen de naam van de hulpvrager. Er wordt geen melding van deze naam in de verslagen gemaakt, nog worden de namen in de vergaderingen genoemd.  De beroepen diakenen leggen daartoe een eed van geheimhouding af.
–  Er is sprake van een acute noodsituatie.
–  Hulpverlening vindt plaats ongeacht geloof, geslacht, afkomst e.d.
–  De regio bestaat uit de burgerlijke gemeenten: Eemnes, Laren, Blaricum, Hilversum, Gooise Meren en Huizen.
–  Hulp van de overheid is op korte termijn niet te verwachten.
–  De hulp van de overheid is net niet voldoende.
–  Niet-materiële hulp met een maximum van 1 man/vrouw dag per week gedurende 6 maanden.
–  Niet-materiële hulp, die verleend kan worden door leden van de gemeente of diaconie zelf.
–  Materiële hulp tot een maximum van € 1.000 voor een periode van 12 maanden.
–  Hulp via de familie is niet beschikbaar.
–  Indien uitzicht is op terugbetaling van de hele hulp of een deel daarvan, dan wordt er een schriftelijke afspraak met de hulpontvanger gemaakt.
–  De jaarlijks maximaal door de diaconie verleende materiële hulp is nooit meer dan de jaarlijks ingezamelde eigen middelen, zowel die van de collectes als ook giften en specifieke fondswervingen.
17. Bij de beoordeling van giften aan specifieke projecten in Nederland, waarvoor de specifieke collectes worden gehouden, gelden de volgende aspecten:
–  Landelijk bekende en gerenommeerde organisaties.
–  Organisaties die door de diaconie al vaker zijn begiftigd.
–  Organisaties die een ANBI-status hebben.
–  Projecten die persoonlijk bekend zijn bij leden van de diaconie.
–  Projecten die worden genoemd door Kerk in Actie.
–  De volledige collecte-opbrengst voor een specifiek doel, komt ten goede aan het specifieke project.
–  In voorkomende gevallen besluit de diaconie een extra bedrag vanuit de eigen middelen aan het specifieke project toe te wijzen.
–  Voorrang wordt gegeven aan de projecten Voedselbank in ‘t Gooi en kerstpakketten in Eemnes en Laren.
18. Bij de beoordeling van giften aan specifieke projecten in het buitenland, waarvoor de specifieke collectes worden gehouden, gelden de volgende aspecten:
–  Voordracht door ‘Kerk in Actie’
–  Internationale spreiding
–  De volledige collecte-opbrengst voor een specifiek doel, komt ten goede aan het specifieke project.
–  Projecten die persoonlijk bekend zijn bij leden van de gemeente.
19. De diaconie hanteert de volgende verdeelsleutel bij de frequentiebepaling van over de zondagse collectes:
–  Eigen middelen voor de diaconie: 35%
–  Inzameling voor specifieke projecten in Nederland: 35 %
–  Inzameling voor specifieke projecten in het buitenland: 30 %
20. Vanuit het verleden heeft de diaconie enig vermogen opgebouwd; met name door de ontvangst van legaten. Dit vermogen wordt langdurig belegd in projecten met een sociaal karakter. Bovendien wordt een reserve aangehouden voor de leniging van grote noden, die op de diaconie kunnen afkomen. Het aanspreken van deze middelen vereist de goedkeuring van de kerkenraad.
21. De penningmeester houdt de boekhouding bij van alle financiële transacties van de diaconie.
22. De boekhouding wordt jaarlijks door een kascommissie ,die door de kerkenraad is benoemd, op haar zorgvuldigheid gecontroleerd.
23. De kerkenraad beoordeelt jaarlijks het beleid van de diaconie en verleent bij een positieve beoordeling decharge aan de diaconie.
24. De financiële jaarstukken van de diaconie zijn openbaar en worden op de website van de gemeente geplaatst.