Kerkenraad

De Kerkenraad, die het beleid van de gemeente bepaalt, bestaat uit circa 24 leden. Onder de kerkenraadsleden worden de werkgroepen en commissies verdeeld, zodat er minimaal één kerkenraadslid als verantwoordelijke optreedt. Op dit moment is de Kerkenraad nog niet op volle sterkte. Er is een aantal vacatures. Binnen de Kerkenraad berust het dagelijks bestuur bij het Moderamen. Het Moderamen wordt gevormd door de preses, scriba, assessor, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de voorzitter van de diaconie en de predikant. Onderwerpen van aanmerkelijk belang worden voorgelegd aan de gemeente in een Gemeenteberaad, alvorens de Kerkenraad tot besluitvorming overgaat. Deze gemeenteberaden worden aangekondigd in het kerkblad ‘Onderweg’.

Leden kerkenraad & verdeling ambten en portefeuilles per 3 april 2023:

Sylvia Kuperus, Ouderling, Assessor
Betty van Dillen, Ouderling, Kerstcomité en scriba
Renee Kuperes, Vz C.v. Kerkrentmeesters
Annelies Verhoef-ter Wal, Diaken
Wil van Maarschalkerweerd, Ouderling
Jan Dirk van Baaren, Ouderling, Pastoraat 30- en 40-ers
Gré te Brake-Hermans, Ouderling
Co Swaan, Ouderling, Kerkrentmeester

Dick Kruiswijk Ouderling, Tehuizen
Els de Leeuw Ouderling, Tehuizen
Geert-Jan Sollman, Ouderling, Jeugd & Jongeren
Jan de Waard, Ouderling
Joke Hagen–van Geest Diaken, Tehuizen
Ruud Ham, Vz College van Diakenen, communicatie
Bert Harenberg, Secretaris Diaconie
Bea Vosman-Overeem, Diaken
David van Eeghen, Ouderling

Scribaat
Algemeen correspondentieadres:
Protestantse Gemeente Laren-Eemnes
postadres: Postbus 463, 1250 AL  Laren NH

Scriba
Mw. B. van Dillen
tel. 06 16 35 25 26
e-mail scriba@pglaren-eemnes.nl