Kerkenraad

De Kerkenraad, die het beleid van de gemeente bepaalt, bestaat uit circa 20 leden. Onder de kerkenraadsleden worden de werkgroepen en commissies (indien mogelijk) verdeeld, zodat er minimaal één kerkenraadslid als verantwoordelijke optreedt. Binnen de Kerkenraad berust het dagelijks bestuur bij het Moderamen. Het Moderamen wordt gevormd door de preses, scriba, assessor, de voorzitter van het College van Kerkrentmeesters, de voorzitter van de diaconie en de predikant. Onderwerpen van aanmerkelijk belang worden voorgelegd aan de gemeente in een Gemeenteberaad, alvorens de Kerkenraad tot besluitvorming overgaat. Een gemeenteraad wordt tijdig aangekondigd via de beschikbare kanalen.

Leden kerkenraad & verdeling ambten en portefeuilles per 1 maart 2024

Nicolaas van Everdingen, voorzitter
Sylvia Kuperus, Ouderling, Assessor
Betty van Dillen, Ouderling, Kerstcomité en scriba
Renee Kuperes, Vz C.v. Kerkrentmeesters
Benedikte Bos, predikant
Renske van Dorp, Ouderling, Pastoraat 30- en 40-ers
Jan Dirk van Baaren, Ouderling, Pastoraat 30- en 40-ers
Gré te Brake-Hermans, Ouderling
Co Swaan, Ouderling, Kerkrentmeester
Paula van Hamond, Diaken
Annette Haasnoot, Diaken
Dick Kruiswijk Ouderling, Tehuizen
Els de Leeuw Ouderling, Tehuizen
Geert-Jan Sollman, Ouderling, Jeugd & Jongeren
Jan de Waard, Ouderling
Joke Hagen–van Geest Diaken, Tehuizen
Ruud Ham, Vz College van Diakenen
Bert Harenberg, Secretaris Diaconie
Bea Vosman-Overeem, Diaken
David van Eeghen, Ouderling