ANBI gegevens

De Protestantse Kerk in Nederland (PKN) is een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).Dat betekent dat alle giften aan de PGLE  (mits deze giften boven de wettelijke drempel uitkomen) fiscaal aftrekbaar zijn. Dat geldt voor de landelijke programma’s van de PKN: Missionair Werk, Kerk in Ontwikkeling, JOP en Kerk in Actie. Dat geldt ook voor de Protestantse Kerk op regionaal en plaatselijk niveau, zoals de gemeenten, de diaconieën en classes.

Goede doelen met een ANBI-status hebben van de belastingdienst een beschikking ontvangen met daarin een uniek nummer: het Rechtspersonen Samenwerkingsverbanden Informatie Nummer, kortweg RSIN.
Goede doelen hebben dit nummer onder andere nodig bij het invullen van diverse gegevens voor de belastingdienst.
Het is ook nodig bij onderhandse akten voor een periodieke schenking, bijvoorbeeld van gemeenteleden in het kader van de actie Kerkbalans.

Het College van Kerkrentmeesters (CvK) en de Diaconie hebben elk een eigen RSIN-nummer.
Voorheen kon – tot nader order – op de onderhandse overeenkomst voor een periodieke schenking het RSIN-nummer van de landelijke de Protestantse Kerk in Nederland ingevuld worden. Dit nummer was RSIN-nummer 813 612 809. Dit is nu dus anders geworden, zie onder.
Overigens is het RSIN iets anders dan het landelijke KvK-nummer (ook wel inschrijvingsnummer). Dit is 3025 8482.

Contactgegevens

Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

postadres: Postbus 463, 1250 AL  Laren NH
e-mail: scriba@pglaren-eemnes.nl

College van kerkrentmeesters

Postadres: Soestdijkerstraatweg 65, 1213 VS Hilversum

email: coswaan@hotmail.com
Bank : NL39RABO 0334939577 t.n.v.
Protestantse Gemeente Laren – Eemnes.

Het RSIN nummer:
PROTESTANTSE GEMEENTE TE LAREN-EEMNES: 814484220
Klik hier om naar de pagina van het College van Kerkrentmeesters te gaan.

College van diakenen

Postadres: Postbus 479, 1250 AL  Laren NH
email: jvhamond@xs4all.nl

Het RSIN nummer:
DIACONIE VAN DE PROTESTANTSE GEMEENTE TE LAREN-EEMNES:  824105412
Klik hier om naar de pagina van de diaconie te gaan.

Algemene gegevens van de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes

De Protestantse Gemeente Laren-Eemnes is een geloofsgemeenschap die behoort tot de Protestantse Kerk in Nederland. In het statuut (kerkorde) van de Protestantse Kerk staat dit in ordinantie 2 artikel 1 als volgt omschreven: “een gemeente is de gemeenschap, die geroepen, tot eenheid, getuigenis en dienst, samenkomt rondom Woord en sacramenten “. (ordinantie 1 artikel 1 lid 1 kerkorde).

Deze gemeente is een zelfstandig onderdeel als bedoeld in artikel 2 boek 2 Burgerlijk wetboek en bezit rechtspersoonlijkheid. Dit is ook vastgelegd in ordinantie 11 artikel 5 lid 1 van de kerkorde.
De kerkorde van de Protestantse Kerk in Nederland bevat o.m. bepalingen omtrent het bestuur, de financiën, toezicht en (tucht)rechtspraak die gelden voor de kerkleden, de gemeenten en andere onderdelen van deze kerk. Deze kerkorde is te vinden op de website van de landelijke kerk: kerkorde Protestantse Kerk in Nederland.
De Protestantse Kerk heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de afzonderlijke gemeenten en andere instellingen die tot dit kerkgenootschap behoren zijn aangewezen als ANBI. Dit is ook van toepassing op de Protestantse Gemeente Laren-Eemnes.

Samenstelling bestuur  

Het bestuur van de kerkelijke gemeente ligt bij de kerkenraad en wordt gevormd door de ambtsdragers van deze gemeente. In onze gemeente telt de kerkenraad 21 leden, die worden gekozen door en uit de leden van de kerkelijke gemeente.

Het College van Kerkrentmeesters is verantwoordelijk voor het beheer van de financiële middelen en de gebouwen van de gemeente, met uitzondering van diaconale aangelegenheden. De kerkenraad is eindverantwoordelijk, wat tot uitdrukking komt in de goedkeuring van o.a. de begroting en de jaarrekening. Het college bestaat uit ten minste drie leden. Verder hebben zowel de kerkenraad als het college, door het toezicht op de vermogensrechtelijke aangelegenheden, contact met het regionaal college voor de behandeling van beheerszaken. (Ordinantie, art. 3)

Doelstelling/visie

1.  De Protestantse Kerk verwoordt in de eerste hoofdstukken van de kerkorde wat zij gelooft en belijdt. Dit vormt de basis van haar kerkstructuur, haar organisatie, haar kerkrecht, haar ledenadministratie, haar arbeidsvoorwaarden en haar financiën.  
2.  De Protestantse Kerk in Nederland is overeenkomstig haar belijden gestalte van de ene heilige apostolische en katholieke of algemene christelijke Kerk die zich, delend in de aan Israël geschonken verwachting, uitstrekt naar de komst van het Koninkrijk van God.  
3.  Levend uit Gods genade in Jezus Christus vervult de kerk de opdracht van haar Heer om het Woord te horen en te verkondigen.  
4.  Betrokken in Gods toewending tot de wereld, belijdt de kerk in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift als enige bron en norm van de kerkelijke verkondiging en dienst, de drie-enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest.

Beleidsplan

Het beleidsplan 2018-2022 van onze gemeente kunt u hier vinden.

Beloningsbeleid

De beloning van de predikant van onze gemeente is geregeld in de ‘Generale regeling rechtspositie predikanten’. De beloning van de overige medewerkers in loondienst, zoals kerkelijk werkers, kosters/beheerders, is geregeld in de ‘Arbeidsvoorwaardenregeling Protestantse kerk in Nederland’.
De hierop betrekking hebbende regelingen vindt u via deze link.
Leden van kerkenraden, colleges en commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Alleen werkelijk gemaakte onkosten kunnen worden vergoed.

Verslag activiteiten

De kerkenraad heeft de algemene eindverantwoordelijkheid voor het in stand houden van een levende gemeente. Dat doet zij door zoveel mogelijk gemeenteleden in te schakelen bij het plaatselijk werk. Enkele taken zijn conform de kerkorde gedelegeerd naar afzonderlijke colleges, waaronder het College van Kerkrentmeesters en het College van Diakenen. Zij waken over de financiële slagkracht van de gemeente en leggen via een jaarverslag rekening en verantwoording af aan de kerkenraad.

Voorgenomen bestedingen

De verwachte bestedingen (begroting) sluiten als regel nauw aan bij de rekeningen over de voorgaande jaren. Het plaatselijk kerkenwerk (of kerk-zijn) vertoont een grote mate van continuïteit: de predikanten of andere werkers verrichten hun werkzaamheden, kerkdiensten worden gehouden en ook andere kerkelijke activiteiten vinden plaats.

Baten en lasten

 De staat van baten en lasten geeft via de kolom begroting inzicht in de begrote ontvangsten en de voorgenomen bestedingen in het verslagjaar. De kolom rekening geeft inzicht in de daadwerkelijk gerealiseerde ontvangsten en bestedingen. De voorgenomen bestedingen voor het komende jaar zullen niet sterk afwijken van de voorgenomen bestedingen van het verslagjaar.

Staat van beten en lasten 2020

Begrote staat van baten en lasten 2021

Staat van baten en lasten 2018.

Staat van baten en lasten 2019

Staat van begrote baten en lasten 2020.

Toelichting

De inkomsten van de Protestantse Gemeente Laren – Eemnes worden verkregen uit:
–        Jaarlijkse vrijwillige bijdragen (Actie Kerkbalans)
–        Eenmalige giften of schenkingen
–        Collecteopbrengsten in kerkdiensten
–        Verhuur van kerk, nevenruimten en pastorie.

De bestedingen van de Gemeente worden aangewend voor:
–        Salarissen / kosten predikant
–        Salarissen / kosten koster en organisten
–        Kosten  erediensten en organisatie van andere kerkelijke activiteiten
–        Kosten aan gebouwen, orgel en inventaris
–        Jaarlijkse (verplichte)  afdrachten aan de Protestantse Kerk in Nederland.

De begroting van 2018 geeft een wat somber beeld omdat de huurinkomsten van de Eemlustlaan zijn weggevallen en wij in beeld willen brengen, middels voorzieningen voor restauratie/ groot onderhoud van de kerkgebouwen, wat de consequenties zullen zijn van het in beheer houden van twee kerkgebouwen.
Vooralsnog is de financiële positie van de Protestantse Gemeente Laren – Eemnes gunstig te noemen, waarbij aandacht voor de nabije toekomst echter onontbeerlijk is.
Uiteindelijk heeft 2018 ons minder schade opgeleverd dan begroot.
De post incidentele baten omvat hoofdzakelijk een aan de PGLE toegekend legaat van € 50.000,00, waardoor het uiteindelijke resultaat duidelijk minder negatief heeft uitgepakt.
Het afgesloten jaar 2019 laat een duidelijk ander beeld zien. Het resultaat is minder negatief als begroot. Toch baart deze structurele ontwikkeling ons zorgen. Zoals naar aanleiding van de staat van baten en lasten van 2017 al omschreven, is de opbrengst uit de jaarlijkse vrijwillige bijdrage dusdanig dat wij daarmee de uitgaven niet meer mee kunnen financieren.
Bovendien drukken het in het bezit hebben en houden van 2 kerkgebouwen steeds meer op de begroting.

 

 

Per juni 2021 treft u aan de Staat van Baten en Lasten over het financieel jaar

2020.

De cijfers laten een behoorlijk negatief beeld zien.

Dit verdient enige toelichting.

De Staat van Baten en Lasten over 2020, zoals opgenomen in de jaarrekening 2020,

is nogal onoverzichtelijk uitgevallen en geeft een niet geheel realistisch beeld van

de huidige status. De oorzaak hiervan is, dat alle uitgaven aan de restauratie van de

Johanneskerk en de tot op heden ontvangen subsidie bijdragen in deze Staat van

Baten en Lasten zijn verwerkt.. Gezien het feit dat de restauratie per 31-12-2020 ook

nog niet was afgerond geeft deze jaarrekening een nogal vertroebeld beeld van de

werkelijkheid. Bij doorrekening blijkt dat het resultaat, weliswaar negatief, niet veel

afwijkt ten opzichte van 2019.

Deze Staat van Baten en Lasten is wel het overzicht zoals wij deze volgens de geldende regels behoren te presenteren. Bovendien zijn wij per 2020 verplicht de actuele WOZ waarde van de pastorie, als toevoeging aan de bestemmingsreserve, in de jaarrekening op te nemen.

 

Voor vragen en/of toelichting mag u altijd een beroep doen op de penningmeester

en / of voorzitter van het College van Kerkrentmeesters.

 

Laatst bijgewerkt: juli 2021