Zorg voor ouderen

Ouderenbezoek
Ouderenbezoek vindt plaats via de wijkteams of via individuele contacten. Voor de verschillende tehuizen gelden speciale regelingen; inlichtingen hierover kunt u verkrijgen via de ziekenhuis- en verpleeghuispastores en bij de, aan de tehuizen verbonden ouderlingen en diakenen.

Ouderenbijeenkomsten
We zijn her en der met middagbijeenkomsten voor ouderen begonnen. Wat in Laren in drie wijken begon, is nu ook in Eemnes van start gegaan. We komen in een huiskamer bijeen en beginnen en eindigen met koffie en thee. Ds. De Bruijn verzorgt een korte inleiding. We zijn ongeveer een uur met elkaar in gesprek over wat ons bezighoudt, vaak in relatie tot een bijbelgedeelte. We ervaren de samenkomsten als zinvol; de opkomst is groot.

Kerstgroet
Het Kerstcomité  verzorgt een kerstgroet aan zieken en aan de oudere gemeenteleden. In de maand december ontvangen alle zieken en gemeenteleden van 75 jaar en ouder een attentie.

Kerstviering
In de week voor kerst organiseert het kerstcomité een viering in de kerkzaal van 16.30 uur tot 19.00 uur. De kerkzaal bouwen we om; we zetten tafels neer die we mooi dekken. Meestal zijn we, met alle medewerkers erbij,  met een man of tachtig. Het comité verzorgt de lezingen en gebeden. Job de Bruijn, onze predikant, houdt een overdenking. In de pauze is er koffie en thee met iets lekkers erbij. Er worden mensen uitgenodigd die musiceren en/of er zijn koorleden die hun medewerking verlenen. Rond 18.00 uur sluiten we de viering af met een broodmaaltijd.

Paasviering
De Paasviering vindt op dezelfde wijze plaats als de Kerstviering, met dit verschil, dat er geen broodmaaltijd is. Ook deze viering vindt plaats in de kerkzaal en begint om 15.30 uur en eindigt om 17.30 uur.
Alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder krijgen voor deze vieringen een persoonlijke uitnodiging. Ook staat deze uitnodiging in het kerkblad ‘Onderweg’ en in de zondagsbrief die we voor het begin van de kerkdienst uitdelen.

Tweejaarlijks uitstapje en zomermiddag
Om het jaar organiseert het Kerst comité een dagje uit. Ook hiervoor krijgen alle gemeenteleden van 75 jaar en ouder een persoonlijke uitnodiging. In de dagtocht is meestal ook een boottocht inbegrepen omdat varen heel geschikt is voor mensen die minder goed ter been zijn. In het jaar dat we geen dagtocht organiseren, verzorgen we een ‘zomermiddag’ op een mooie locatie. Tot nog toe is dat een ‘high tea’ in Groot Kievitsdal. De zomermiddag en dagtocht hebben het karakter van ontmoeting en gezelligheid.

Bij deze activiteiten spelen de leden van het Kerstcomité een grote rol. Om dit te kunnen bekostigen vraagt het comité jaarlijks een bijdrage. U kunt uw giften overmaken naar onderstaand rekeningnummer.
Coördinerend ouderling en voorzitter: Betty van Dillen

rek. NL72 INGB 0002 1089 59 tnv. Kerstcomité v.d. Protestantse Gem. Laren-Eemnes