Velen vragen om een antwoord

In deze onwezenlijke tijd van zorg om de gezondheid, is het verplicht afstand houden een van de moeilijkste opgaven. En dat geldt zeker voor onze oudere gemeenteleden die al snel verstoken kunnen raken van de zo gewenste contacten met familie, vrienden en kennissen. Heel veel kan deze dagen niet. Zo kon het gemeenteberaad, dat gepland was voor eind maart, niet doorgaan. Wanneer wel, is onduidelijk. Maar dat neemt niet weg dat er vragen zijn over dat wat er in en om onze kerk allemaal gebeurt. Men wil terecht op de hoogte blijven en bij alles wat er speelt, zo dicht mogelijk betrokken zijn. De digitale kerkdienst op zondag en het kwartier bij het licht op woensdagavond zijn een mooie welkome uitkomst, maar er is meer. Vandaar dat de kerkenraad u allen recent een brief heeft gestuurd waarin vele ontwikkelingen binnen onze kerkgemeenschap aan de orde zijn. Ook het artikel van ds. De Bruijn in Onderweg en via de Nieuwsbrief, was informatief.
De kerkenraad is zich echter bewust dat er nog vele vragen leven. De vragen die de kerkenraad hebben bereikt staan hieronder en zijn van een antwoord voorzien. Mocht uw vraag er niet bij staan, dan kunt u deze aan de kerkenraad stellen via vragen@pglaren-eemnes.nl

Indien uw vraag ook van belang is voor andere gemeenteleden, wordt hij opgenomen in de lijst van veelgestelde vragen.

De lijst zal regelmatig geactualiseerd worden. Het is in ieder geval opnieuw een poging u zo goed mogelijk te informeren en bij de kerk te betrekken. Wij hopen dat de maatregelen van de overheid spoedig meer ruimte zullen bieden  om letterlijk en figuurlijk, vrijer te kunnen ademhalen!

De Kerkenraad

Veelgestelde vragen

Laatste aanpassing 10 juni 2020

DatumVraagAntwoord
10 juni 2020De PKN vermeldt dat de bij haar aangesloten kerken een miljard hebben opgepot. Heeft de PGLE ook geld opgepot?Nee. Dat is tegen het beleid van onze kerk. Klik hier voor ons beleidsplan. Recent is door ons uit de post voorzieningen, € 100.000,– beschikbaar gesteld voor de renovatie van de Johanneskerk. Extra fondsen voor de renovatie van het interieur, moeten via wervingsacties worden verkregen.  
1 juni 2020Betekent het opknappen van de Johanneskerk dat de Ontmoetingskerk wordt gesloten?Nee, geen sprake van.
1 juni 2020Wanneer wordt er een keuze gemaakt tussen de Ontmoetingskerk en de Johanneskerk?Door een kerkenraadsbesluit na zorgvuldige beraadslaging in en met de gemeente.
1 juni 2020Op welke gronden wordt of voor de ene of voor de andere kerk gekozen?Er wordt nog niet gekozen. De Commissie Gebouwen heeft een vervolgopdracht gekregen om te onderzoeken in hoeverre een functioneel vergelijk kan worden gemaakt. 
1 juni 2020Is het advies van de Commissie Gebouwen bepalend voor de keuze van of de Ontmoetingskerk of de Johanneskerk?Nee, het is een advies. Het is uiteindelijk de Kerkenraad na de gemeente te hebben gehoord, die dat bepaalt.
1 juni 2020Staat de Kerkenraad achter de keuze van de Commissie om uiteindelijk voor de Johanneskerk te kiezen?De kerkenraad is met de huidige informatie niet in staat om te vergelijken of te kiezen.
1 juni 2020Kan ik het rapport van de Commissie Gebouwen, ‘Zomaar een dak boven wat hoofden?’ opvragen?Ja, gemeenteleden kunnen dit opvragen bij Wil van Maarschalkerweerd-Bakker, scriba@pglaren-eemnes.nl
1 juni 2020Wanneer worden de gemeenteleden over de inhoud van het Rapport van de Commissie Gebouwen in een gemeenteberaad gehoord?Zo gauw de overheid in verband met het coronavirus, toestaat dat meer dan 100 gemeenteleden de mogelijkheid hebben aanwezig te zijn.
1 juni 2020De Commissie Gebouwen heeft een vervolgopdracht gekregen, eigenlijk fase 3, over de balans tussen beide gebouwen. Wat houdt die opdracht precies in?Onderzocht gaat worden in hoeverre in beide kerkgebouwen volwaardig en in balans gekerkt kan worden.
1 juni 2020Stel, er wordt gekozen voor de Johanneskerk, is dan een uitbreiding van dat gebouw noodzakelijk en mogelijk?Ja, dat is dan noodzakelijk en misschien mogelijk. De huidige renovatie betreft geen uitbreiding, alleen een aanpassing aan de wensen van deze tijd.
1 juni 2020Zijn er al plannen om de Johanneskerk uit te gaan breiden?Nee.
1 juni 2020Hoe hoog denkt u dat de kosten zullen zijn als de Johanneskerk wordt uitgebreid?Daar is nog geen beeld van te vormen en er wordt nog niet over nagedacht.
1 juni 2020Wordt er tijdens de renovatie van de Johanneskerk al rekening gehouden met een definitieve overstap naar deze kerk?Nee. Dat is niet het uitgangspunt. Wel plezierig dat in het kader van het 500 jarig jubileum een opknapbeurt kan plaatsvinden. 
1 juni 2020Wat gebeurt er met de Ontmoetingskerk als gekozen wordt voor de Johanneskerk?Dat is nog niet aan de orde en zal dan pas onderzocht moeten worden.
1 juni 2020Zou bij verkoop de opbrengst van de Ontmoetingskerk voldoende zijn om de Johanneskerk uit te breiden?Daar is nu geen zicht op en nu niet aan de orde.
1 juni 2020Wat gebeurt er met de Johanneskerk als gekozen wordt voor de OntmoetingskerkDie vraag is pas dan aan de orde als hierover nagedacht moet worden.
1 juni 2020Als er uiteindelijk toch voor de Ontmoetingskerk wordt gekozen, zijn dan alle investering die nu in de Johanneskerk plaatsvinden, voor niets geweest?Door de renovatie dit jaar is de gebruiks- en verhuurwaarde van de Johanneskerk als gebouw sterk toegenomen. 
1 juni 2020Is het al zeker dat wij ons in de toekomst geen twee kerken meer kunnen permitteren?De reden dat een Commissie Gebouwen actief is, geeft aan dat dit het geval is.
1 juni 2020Wie beslist uiteindelijk welk kerkgebouw wordt aangehouden?De kerkenraad hoort de gemeente volgens de kerkorde, ord. 4. artikel 8.
  “De kerkenraad neemt in ieder geval geen besluiten tot het wijzigen van de gang van zaken in de gemeente ten aanzien van: – de plaats van samenkomst van de gemeente – het verwerven, ingrijpend verbouwen, afbreken, verkopen of op andere wijze vervreemden van een kerkgebouw, nadat de gemeente in de gelegenheid is gesteld hierover haar mening te geven”
1 juni 2020Hoeveel personen “passen” in de Johanneskerk en in de Ontmoetingskerk zonder rekening te houden met corona-voorschriften?120 en 220
1 juni 2020Hoe vaak vinden er in de Ontmoetingskerk activiteiten plaats die qua bezoek niet in de Johanneskerk passen?Speciale diensten, vele zondagen en zeker die in de winter worden gehouden. Het aantal varieert.
1 juni 2020Hoe vaak zijn er bijeenkomsten in de Ontmoetingskerk die qua bezoek ook in de Johanneskerk hadden gepast?De bijzalen van de Ontmoetingskerk en zeker de bovenzaal, wordt verhuurd aan derden. Veel van deze bijeenkomsten kunnen vanwege de geringe ruimte in de consistorie/bijzaal van de Johanneskerk, daar niet plaatsvinden. Het aantal is onbekend.
1 juni 2020Hoeveel (zondagse) erediensten, overige kerkelijke activiteiten en verhuur aan derden zijn er in een jaar in beide kerkgebouwen?Johanneskerk: in 2018; 57 en in 2019; 52 activiteiten. Ontmoetingskerk: volgt
1 juni 2020Hoeveel gemeenteleden moeten er zijn wil er over de keuze van 1 gebouw worden gesproken?Er moet over de keuze van 1 gebouw worden gesproken als de verwachting is dat de kosten van twee gebouwen niet meer verantwoord zijn.
1 juni 2020Is er een beeld te geven van de leeftijden van onze gemeenteleden.Zie het beleidsplan 2018 – 2022 op deze site.
  De website www.Johanneskerk500-laren.nl en een e-mailadres: info@johanneskerk500-laren.nl
1 juni 2020In totaal is € 700.000,– nodig voor de renovatie van de Johanneskerk. In hoeverre is dat verantwoord ten opzichte van andere belangrijke zaken van de PGLE ?Dat is zeker verantwoord. De Gemeente Laren, de PGLE en subsidies van de overheid, hebben 300.000 euro opgeleverd. Het resterende wordt geprobeerd te dekken door velen te interesseren een financiële bijdrage te leveren. Het feit dat de Vriendenstichting een culturele ANBI status heeft, vergemakkelijkt het geven. Voor de maximale bijdrage vanuit de PGLE van 100.000 euro is voorzien via de bestemmingsreserve ’restauratie kerkgebouwen’.
1 juni 2020Kan het geld voor renovatie van de Johanneskerk niet beter worden besteed aan diaconale projecten?Het is een verantwoorde en noodzakelijke besteding om het kerkgebouw in goede staat te houden.
1 juni 2020Gaat van de gelden voor de renovatie van de Johanneskerk ook geld naar een feest in het jubileumjaar 2021? Zo ja, hoeveel?Nee. De financiering van de viering vindt door aparte sponsoring plaats.  
1 juni 2020Heeft de Coronacrisis invloed op het proces van renovatie van de Johanneskerk en het jubileum in 2021?Zeker! De Fondsenwerving loopt momenteel achterstand op, maar de opbrengsten zijn tot heden hoopgevend.
1 juni 2020Wat is er bekend over een diaconaal woningbouwproject waarover wij in de krant hebben kunnen lezen?Dit is een initiatief van de Diaconie. De gedachte is om voor een bepaalde categorie (oudere) mensen, een woning beschikbaar te hebben. Het heeft inderdaad al uitgebreid de media gehaald temeer omdat de Gemeente Laren daarbij betrokken is.
1 juni 2020Wil de Diaconie van de PGLE in Laren gaan bouwen?Nee, dat zal de Gemeente Laren zijn samen met de Woningbouw coöperatie Gooi en Omstreken. Dat is de gebruikelijke gang van zaken.
1 juni 2020Is er door de Diaconie overleg geweest met de Gemeente Laren over het project?Ja, de diaconie is een betrokken gesprekspartner.
1 juni 2020Hoe staat de Gemeente tegenover dit diaconale project?Niet afwijzend maar een juiste plek moet nog gevonden worden.
1 juni 2020Om hoeveel woningen gaat het?Dat is nog niet bekend. 
1 juni 2020Voor wie zijn die woningen die de Diaconie op het oog heeft bestemd?Voor ouderen en kwetsbare mensen met weinig of geen eigen middelen.  
1 juni 2020Zijn de woningen ook voor leden van de PGLE gemeente?Mogelijk ook.
1 juni 2020Wie gaat dit woningbouwproject betalen?De overheid. 
1 juni 2020Hoeveel gaat dit diaconale woningbouwproject kosten?Dat is nog niet duidelijk.
1 juni 2020Wanneer moet het woningbouwproject gerealiseerd zijn?Er is nog geen termijn voor vastgesteld.
1 juni 2020Er is ook gesproken over Eemnes als mogelijk locatie voor dit woningproject. Klopt dat?Ja, dat klopt.
1 juni 2020Hoeveel gemeenteleden telt de PGLE momenteel?Circa 900
1 juni 2020Hoe staat het met de financiën van onze kerk, van de PGLE?Zie op deze website het Beleidsplan 2018-2022
1 juni 2020Wanneer is er een gemeenteberaad?Zodra de omstandigheden het toelaten om met meer dan honderd mensen bijeen te komen.
1 juni 2020Met de kennis van nu, gaat de PGLE indien er meer kerkgangers kunnen worden toegelaten, nog wijzigingen aanbrengen in de dienst of anderszins. Of gaat alles weer zoals wij gewend waren?Daar wordt over nagedacht. Met de kennis van nu gaan wij ook door met het uitzenden van de diensten. 
1 juni 2020Blijft het bijdragen met de Givt app voor collectes mogelijk?Dat blijft mogelijk. Hierover was al nagedacht voordat corona in beeld kwam. Contant geld meenemen voor de collectes was al minder aan de orde. Ook in de nasleep van de corona crisis zal het lange tijd niet wenselijk zijn om collectezakken rond te laten gaan.
1 juni 2020Wanneer gaat ds. De Bruijn met emeritaat?Ds. De Bruijn hoopt per 15 mei 2021 de AOW gerechtigde/ pensioengerechtigde (emeritaat) leeftijd te bereiken. De kerkenraad heeft hem verzocht om een jaar later, per 15 mei 2022, met emeritaat te gaan. Daarover zijn de gemeenteleden geïnformeerd.