Van de kerkenraad

Op 26 april hebben wij bezoek gehad van de classispredikant ds. Peter Verhoeff. In het nieuwe regionale organisatiemodel van de PKN is dit de vervanger van wat vroeger een visitatie was. De avondklok heeft druk op de agenda gezet en dat werkt positief op de voortgang van een vergadering. Peter Verhoeff is met de kerkenraad in gesprek gegaan over de effecten van corona op het gemeentezijn. Niet veel nieuws, maar wel belangrijk dat wij er met elkaar over gesproken hebben. Tevens heeft de kerkenraad na afloop van de reguliere vergadering met Peter Verhoeff gesproken over het op termijn op te starten beroepingswerk voor als Job de Bruijn met pensioen gaat. Dat is een heel nuttig gesprek geweest met de input van de expertise van Peter Verhoeff.

Er zijn gelukkig weer bezoekers toegestaan tijdens kerkdiensten. Voorzichtig starten wij dit op en de voorzichtigheid heeft ook als gevolg dat  het toegestane aantal van 30 bezoekers vaak niet gehaald wordt. Aarzel niet, meldt u aan!

De taxidienst wordt weer opgestart. Kees Sluis is wegens ziekte niet in staat om dit te coördineren en gelukkig is Marjan Hermans bereid om dit voor Kees waar te nemen. In het afgelopen jaar zijn ook gemeenteleden ons ontvallen die dankbaar gebruik maakten van deze dienst. Er is dus ruimte voor nieuwe passagiers. Als u graag naar de kerkdienst gaat, maar u heeft geen vervoer, aarzel dan niet om u via uw contactpersoon van de kerk aan te melden voor deze taxidienst.

Er is dringend behoefte aan ambtsdragers. Dit jaar treden er enkele ambtsdragers af en volgend jaar ook weer. Om kennis zo goed mogelijk te behouden is het van groot belang dat er opvolgers komen. Meldt u aan of draag iemand voor die u geschikt acht voor een bepaald ambt.

Tijdens de zomerweken zijn er geen kerkdiensten in de Johanneskerk. De capaciteit voor bezoekers is in de Ontmoetingskerk aanzienlijk groter. En het is belangrijk dat wij zoveel mogelijk bezoekers kunnen ontvangen.

Martin Noordzij